Förtroendevalda hos oss

Nämnder (9 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder förvaltningarna som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunrevision
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnd, länssamverkan